حقوق و دستمزد
حسابرسی وجوه نقد و بانک
حسابرسی وجوه نقد و بانک
١٣٩٥/٠٦/٢٤

🔴 حسابرسی وجوه نقد و بانک

وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانک ها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردان ها می باشد

✔️ اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :

۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورت های مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است. (هدف اثبات وجوه )

۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد و مدارک موجود می باشد (هدف اثبات مالکیت)

۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد.(هدف ارزشیابی و کامل بودن)

۴- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است. (هدف اثبات افشاء و ارائه)

نکته : حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد و بانک و همچنین در سایر دارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حساب ها و صورت های مالی نشان داده شود و از آنجایی که ارزش ذاتی موجودی نقد بانک بیشتر از سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.

حسابرسان برای رسیدن به اهداف بالا حساب موجودی نقد و بانک را می بایست طبق برنامه ی حسابرسی موجودی نقد و بانک به مرحله ی اجرا در آورند تا ادعاهای مدیریت به شرح فوق را اثبات نمایند.