حقوق و دستمزد
بیمه ایرانیان خارج از کشور
بیمه ایرانیان خارج از کشور
١٣٩٥/٠٦/٢٨

حقوق و دستمزد

🔴 بیمه ایرانیان خارج از کشور

تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. بر همین اساس و در اجرای بند "3" یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 20/1/93 و همچنین در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به هموطنان عزیزخارج ازکشورکه امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نبوده و صرفاً از طریق وکیل خود قصد بیمه پردازی را دارند با توجه به مقررات ذیل می توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. امید است هموطنان گرامی خارج از کشور با بهره مندی از بستر بیمه ای فراهم شده نسبت پرداخت حق بیمه اقدام نموده و با احراز شرایط مقرر از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند گردند.

مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور:

الف ) مشمولین
ب) شرایط پذیرش تقاضا
ج)دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه
د )نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای
ه) نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه
و )نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان
ز )خدمات درمانی
ح )شرایط برقراری مستمری بازنشستگی
ط )شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی
ی)شرایط برقراری مستمری بازماندگان