حقوق و دستمزد
بررسی بازرسی بیمه ای از کارگاه ها
بررسی بازرسی بیمه ای از کارگاه ها
١٣٩٥/٠٦/٢٨

حقوق و دستمزد

🔴 بررسی بازرسی بیمه ای از کارگاه ها

❓پرسش و پاسخ:

پرسش: در مورد کارگاه هایــی که برای صدور یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره برداری درخواست گواهی دارند، نیاز به انجام بازرسی از کارگاه است؟

پاسخ: در این موارد نیاز به بازرسی نیست و با درج این مطلب که کارگاه فاقد سابقه است گواهی مورد درخواست صادر می شود.

پرسش: در مورد کارگاه هایی که جهت نقل و انتقال کارگاه درخواست مفاصای حساب (استعلام دفترخانه) دارند بازرسی به عمل می آید؟

پاسخ: در این موارد کارگاه ســریعا بازرسی می شود و در صورتی که فاقد کارگر، فعالیت و یا تعطیل باشد، پاسخ استعلام داده می شود.