حقوق و دستمزد
📝 یادداشت / ممنوع الخروجی
📝 یادداشت / ممنوع الخروجی
١٣٩٥/٠٧/٢٢

حقوق و دستمزد

📝 یادداشت / ممنوع الخروجی

✅ ممنوع الخروجی مديران اشخاص حقوقی

⭕️ برمبناي بخشنامه شماره ۲۵/ ۹۴/ ۲۰۰ مورخ ۱۶/ ۳/ ۹۴ سازمان امور مالياتی کشور صرفا مديران داراي حق امضای اسناد تعهد آور ( اعم از موظف و غيرموظف) را مي توان ممنوع الخروج نمود.

⭕️ ضمناً با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، ابتدا مديران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول ماليات، مديرانی که بدهی قطعی مالياتی شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئوليت دارند.