حقوق و دستمزد
16 گزینه برای تطبیق سیستم حسابداری با مالیات
16 گزینه برای تطبیق سیستم حسابداری با مالیات
١٣٩٥/٠٨/٠٥

حقوق و دستمزد ایسالاری

🔴 16 گزینه برای تطبیق سیستم حسابداری با مالیات

فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:

1- کنترل سند حقوق و دستمزد
2- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
3- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
4- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
5- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
6- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
7- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
8- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
9- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
10- کنترل حساب ذخیره مالیات
11- کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
12- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
13- کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی
14- کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
15- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
16- کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی