حقوق و دستمزد
فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است
فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است
فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است:
 
تقلب:به اقدامات عمدی یک یا چندنفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارایه نادرست صورتهای مالی منجر میشود. ویا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که میداند مطالبش صحت ندارد.
 
 
 
 
 
١٣٩٧/٠٦/١٤

فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است:
 
تقلب:به اقدامات عمدی یک یا چندنفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارایه نادرست صورتهای مالی منجر میشود. ویا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که میداند مطالبش صحت ندارد.

تقلب دربرگیرنده موارد زیرمیباشد:
 
۱- سوء استفاده ازداراییها یاسرقت انها
 
۲- ثبت معاملات بدون مدارک مثبته
 
۳- بکارگیری رویه های نادرست حسابداری
 
۴- ارایه نادرست اثارمالی معاملات یا حذف انها از اسنادو مدارک
 
اشتباه:خطاهای سهوی درصورتها ومدارک مالی مانند اشتباه غیرعمدی در استفاده ازاصول حسابداری ، مانند:
 
۱- اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسنادیا مدارک اولیه حسابداری
 
۲-بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از انها
 
۳- بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری

سیستم حقوق و دستمزد آنلاین ایسالاری