حقوق و دستمزد
🔴 کارگرانی که دارای شرایط زیر باشند، برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، می توانند با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشک معتبر به شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند
🔴 کارگرانی که دارای شرایط زیر باشند، برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، می توانند با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشک معتبر به شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند
١٣٩٥/٠٧/٠٣

حقوق و دستمزد

🔴 کارگرانی که دارای شرایط زیر باشند، برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، می توانند با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشک معتبر به شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.


1_ اگر بیمه شده علیرغم بیماری به کار ادامه دهد، غرامت دستمزد به وی پرداخت نمی شود.

2_ عدم دریافت مزد یا حقوق

3_ قبل از شروع بیماری، رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد.

4_ زمان استراحت و درمان به تایید پزشک معالج رسیده باشد.

5_ بیمه شده در ایام بیماری، بازخرید نشده، استعفا نداده و یا اخراج نشده باشد.