حقوق و دستمزد
بررسی برخی از حقوق و تکاليف موديان در قانون ماليات ها
بررسی برخی از حقوق و تکاليف موديان در قانون ماليات ها
١٣٩٥/٠٨/١٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

 بررسی برخی از حقوق و تکاليف موديان در قانون ماليات ها  

حقوق موديان، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعيت شهروندی در کشور خود دارا می شوند بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولت موظف به تحقق ان ها است. برخي از اين حقوق به صورت عام بوده مانند حق رعايت انصاف و عدالت، حق داشتن وکيل يا نماينده قانونی، حق راز داری يا عدم افشای اطلاعات مالياتی و ... برخی از حقوق نيز به صورت خاص در قانون ماليات ها برای موديان در نظر گرفته شده است که در اين مبحث به شرح اين حقوق می پردازيم:

بعضی از اين حقوق از يک سو به اداره امور مالياتی و ماموران و مقامات ان و از سوی ديگر به مراجع حل اختلاف مالياتی مربوط می شوند و بايستی توسط اين دو مرجع رعايت گردند.

از حقوقی که بايستی توسط ماموران و مقامات اداره امور مالياتی به هنگام برخورد با موديان مالياتی رعايت شوند می توان به حق رفتار منصفانه با مودی، حق راز داری يا عدم افشای اطلاعات پرونده مالياتی، حق کسب اطلاع يا دسترسی شهروندان به اطلاعات پرونده های مالياتی خود و حق داشتن مشاور مالياتي اشاره کرد.

با توجه به اينکه در بيشتر کشورها از جمله ايران رسيدگی به اختلافات مالياتی در صلاحيت مراجع اختصاصی اداری يا به عبارتی شبه قضايی قرار گرفته است که معمولا وابسته به قوه مجريه هستند و از ايين رسيدگی خاصي برخوردارند. لذا رعايت حقوق موديان مالياتی در اين مراجع به نحوی که منجر به يک دادرسی عادلانه گردد لازم و ضروری است. حقوقی مانند حق اعتراض و شکايت که از مهمترين حقوق موديان می باشد و طبق ان مودی حق دارد نسبت به اقدام دستگاه مالياتی در مورد تشخيص و وصول ماليات به مرجع مستقل قضايی يا اداری مراجعه و اعتراض و شکايت نمايد.
بر اساس قانون ماليات ها، اوراق مالياتي بايد به شخص مودی يا نماينده قانونی و يا به بستگان و مستخدمين وی ابلاغ گردد تا مودی نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به ان در مهلت قانونی اقدام نمايد. همچنين در صورت استعلام مودی از نحوه تشخيص ماليات، مامور مالياتی مکلف است جزئيات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخيص قرار گرفته به مودی اعلام نمايد.

پس از ابلاغ برگ تشخيص به مودی، وی 30 روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به ماليات تعيين شده اقدام نمايد. در صورتي که مودی نسبت به ماليات تعيين شده در مهلت قانونی، معترض باشد می تواند شخصا يا وکيل تام الاختيار وی به اداره امور مالياتی مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسيدگی مجدد نمايد.
حق استماع توضيحات يا حق دفاع و حق پژوهش يا تجديد نظر خواهی از ديگر حقوق موديان در هيات های حل اختلاف می باشد. بديهی است رعايت اين حقوق می تواند موجبات مشارکت و همکاری موديان مالياتی با دستگاه مالياتی را در مراحل تشخيص و وصول ماليات فراهم کند و باعث بهبود و ارتقای فرهنگ مالياتی و افزايش بازدهی ماليات بشود.