حقوق و دستمزد
دانستنی قانون کار
دانستنی قانون کار
١٣٩٥/١١/٠٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

دانستنی قانون کار :

🔷 اگر کارگری نزد یک پیمانکار به صورت موقت مشغول به کار باشد و پس از انقضای مدت پیمان، برای سایر پیمانها در همان کارگاه و یا کارگاه دیگر به کار گرفته شود، آيا قرارداد اينگونه کارگران تبديل به قرارداد کار دايم خواهد شد؟

با عنايت به موقت بودن پيمان قرارداد منعقده با  پيمانکار کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پيمان خواهد بود.

بديهی است با انقضای مدت پيمان و انجام تصفيه حساب رابطه کارگری و کارفرمايی کارگران و پيمانکار خاتمه يافته و اشتغال احتمالی کارگران در همان واحد يا مؤسسه (برای پيمانکار نخستين يا ساير پيمانکاران) يا در مؤسسات ديگر و برای همان پيمانکار دنباله اشتغال اوليه محسوب نخواهد