حقوق و دستمزد
نحوه محاسبه عیدی(پاداش آخرسال) کارگران مشمول قانون کار
نحوه محاسبه عیدی(پاداش آخرسال) کارگران مشمول قانون کار
١٣٩٥/١١/٠٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

نحوه محاسبه عیدی(پاداش آخرسال) کارگران مشمول قانون کار


کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.
حداقل دستمزد روزانه × ۶۰ = حداقل عیدی
حداقل دستمزد روزانه × ۹۰ = حداکثر عیدی

مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می گردد. مبلغ پرداختی برای هر ماه نباید از سقف تعیین شده تجاوز نماید.
حداقل عیدی سال ۹۵ مبلغ   ۱۶.۲۴۳.۳۲۰  ریال
حداکثر عیدی سال ۹۵ مبلغ  ۲۴.۳۶۴.۹۸۰  ریال
می باشد.