حقوق و دستمزد
انواع شرکت های تجاری
انواع شرکت های تجاری
١٣٩٥/١١/٠٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

شرکتهای تجاری،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند. شرکتهایی که هدف از تأسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

🌸انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسؤلیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

1⃣شرکتهای تجاری سرمایه ای:در این شرکتها مسؤلیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام هر شریک می باشد،مانند شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود

2⃣شرکتهای تجاری شخصی:در این نوع شرکتها مسؤلیت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسری به همه دارایی شرکا می نماید،مانند شرکتهای تضامنی و نسبی

3⃣شرکتهای تجاری مختلط:در این نوع شرکتها مسؤلیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آنها و مسؤلیت دیگران نامحدود است. این نوع شرکتها در واقع از اختلاط شرکتهای سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند،مانند شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی،شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.

4⃣شرکتهای تجاری کمیّتی:در این نوع شرکتها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسؤلیتی ندارند و اصولاً قصد از ایجاد آنها رفاه اعضای آن است. شرکتهای تعاونی از این دسته اند.