حقوق و دستمزد
نکاتی درخصوص مبنای محاسبه عیدی کارگران
نکاتی درخصوص مبنای محاسبه عیدی کارگران
١٣٩٥/١١/٠٩

حقوق و دستمزد ایسالاری

نکاتی درخصوص مبنای محاسبه عیدی کارگران

کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ( که نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ) به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
ملاک محاسبه عیدی وپاداش ، آخرین مزد کارگر می باشد , البته درواحدهایی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کاردارند مزد مبنا ( مزدگروه وپایه ) ملاک  خواهدبود.
ودرواحدهایی که طرح طبقه بندی ندارند مزدثابت (تبصره ۱ ماده ۳۶)یعنی مزدشغل به علاوه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ازقبیل فوق العاده شغل ، حق جذب ، حق سرپرستی ، حق فنی و.... منظورودرمحاسبه عیدی وپاداش آخرسال لحاظ می گردد.
لازم به ذکراست طبق ماده ۳۹ قانون کار ،عیدی کارگرانی که بصورت پاره وقت اشتغال به کاردارند به نسبت مدت کارکردمحاسبه وپرداخت می شود .
درموردکارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته ودستمزدآنان درماه های مختلف متغیرمی باشد برای محاسبه عیدی میانگین حقوق سه ماه آخرمبنای محاسبه قرارخواهدگرفت .