حقوق و دستمزد
ماده ۸۵ قانون بیمه تامین اجتماعی
ماده ۸۵ قانون بیمه تامین اجتماعی
١٣٩٥/١١/١٣

حقوق و دستمزد ایسالاری

ماده ۸۵ قانون بیمه تامین اجتماعی

به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مرد که‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ می‌کند مبلغی‌ معادل‌ یکماه‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ با رعایت‌ شرایط‌ زیر به‌ عنوان‌ کمک‌ ازدواج‌ پرداخت‌ می‌شود:
۱ـ در تاریخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامی‌ او با کارفرما قطع‌ نشده‌ باشد.
۲ـ ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاریخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ هفتصدوبیست‌ روز کار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
۳ـ عقد ازدواج‌ دایم‌ بوده‌ و در دفتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.
تبصره‌ ۱ـ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دریافتی‌ بیمه‌ شده‌ ظرف‌ دوسال‌ قبل‌ از ازدواج‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر ۲۴٫
تبصره‌ ۲ـ در صورتی‌ که‌ طرفین‌ عقد ازدواج‌ واجد شرایط‌ مذکور در این‌ ماده‌ باشند کمک‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.