حقوق و دستمزد
تکلیف پرداخت بن کارگری به کارگران تبعه کشورهای دیگر:
تکلیف پرداخت بن کارگری به کارگران تبعه کشورهای دیگر:
١٣٩٥/١١/٠٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

تکلیف پرداخت بن کارگری به کارگران تبعه کشورهای دیگر:

🔹با توجه به سختگیری هایی که نسبت به کارگران خارجی صورت می پذیرد، سوال این است که آیا بن کارگری هم مانند کارگران ایرانی به آنها تعلق می گیرد؟

🔹بر اساس قانون، اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر نیز، در صورت داشتن رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، همانند دیگر کارگران استحقاق دریافت بن کارگری را خواهند داشت.