حقوق و دستمزد
رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری
رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری
١٣٩٥/٠٤/٢٢
حقوق و دستمزد
⭕️ مرخصی بارداری بانوان شاغل در بخش خصوصی همچنان 9ماه و همسران ایشان دوهفته
✔️ رأی هيأت عمومي - تاریخ: 22 تیر 1395
الف) به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392، کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره 2 آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی 6 ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به 9 ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است.
 بنابراین بند 1 مصوبه شماره 92091/ت46527 ـ-مورخه 1392/4/19 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت. دولت تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست.