حقوق و دستمزد
مشاغل سخت و زیان آور وابسته به کارگاه است.
مشاغل سخت و زیان آور وابسته به کارگاه است.
١٣٩٥/١١/٠٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

📘 دانستنی قانون کار :

🔷 مشاغل سخت و زیان آور وابسته به کارگاه است.


🔹مستند به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، سخت و زیان آور بودن مشاغل قابل تسری به دیگر واحدها نمی باشد.

🔹به بطورمثال، یک عنوان شغلی دریک کارگاه خاص سخت و زیان آور شناخته می شود و همان عنوان شغلی در کارگاه دیگر سخت و زیان آور شناخته نمی شود.

👈 ملاک تطبیق و تشخیص مشاغل سخت وزیان آور، آلاینده سنجی از محیط کار متقاضی می باشد.