حقوق و دستمزد
جدول حقوق و دستمزد سال 95
جدول حقوق و دستمزد سال 95

• مشاهده جدول حقوق و دستمزد سال 96


در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان افزایش از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان رسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95، همچنان 20 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1000 تومان خواهد بود.

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران (ارقام به ریال)

حداقل دستمزد ماهیانه8.121.660
حق مسکن ماهیانه (به شرط تصویب)400.000
حق بن نقدی (بدون افزایش)1.100.000
حق اولاد- یک فرزند812.166
حق اولاد- دو فرزند1.624.332
حق سنوات روزانه (بدون افزایش)10.000
حداقل مزد روزانه270.722
مجموع دریافتی افراد مجرد9.721.660
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند10.433.826
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند11.245.992

با تصویب حداقل مزد سال 95 کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان 27072 تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای دو فرزند نیز مشخص شد. برابر قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق می گیرد و کارگرانی که بیش از دو فرزند داشته باشند مبلغی دریافت نمی‌کنند.
 

جدول 5 ساله تغییرات حق اولاد کارگران (ارقام به تومان)

سالحق اولاد ۲ فرزندحق اولاد ۱ فرزندحداقل دستمزد روزانه
1391۷۷۹۴۰۳۸۹۷۰۱۲۹۹۰
1392۹۷۴۲۲۴۸۷۱۲۱۶۲۳۷
1393۱۲۱۷۷۶۶۰۸۸۸۲۰۲۹۷
1394۱۴۲۴۸۵۷۱۲۴۲۲۳۴۷۴
1395۱۶۲۴۳۲۸۱۲۱۶۲۷۰۷۲

به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال 95، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، میزان عیدی کارگران در سال 95، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود.

جدول 5 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

سالحداکثر عیدی (تومان)حداقل عیدی (تومان)حداقل مزد (ریال)
1391۱۱۶۹۱۰۰۰۷۷۹۴۰۰۰۳ میلیون و ۸۹۷ هزار
1392۱۴۶۱۳۷۵۰۹۷۴۲۵۰۰۴ میلیون و ۸۷۱ هزارو 250
1393۱۸۲۶۰۰۰۱۲۱۷۰۰۰۶ میلیون ۸۹ هزار
1394۲۱۳۷۲۹۰۱۴۲۴۸۶۰۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰
1395۲۴۳۶۴۹۲۱۶۲۴۳۲۸۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۰