حقوق و دستمزد
جدول حقوق و دستمزد سال 96
جدول حقوق و دستمزد سال 96

• مشاهده جدول حقوق و دستمزد سال 95با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶ کارگران توسط شورای عالی کار مبلغ عیدی و پاداش پایان سال و رقم حق اولاد کارگران نیز مشخص شد.
به دنبال تصویب افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان ۳۰ هزار و ۹۹۷ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک و دو فرزند مشخص شد.
در پی تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۶، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.
 

جدول تغییرات مزد سال 96 کارگران (ارقام به ریال)

حداقل دستمزد ماهیانه۹,299،31۰
حق مسکن ماهیانه۴۰۰,۰۰۰
حق بن نقدی۱,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد - یک فرزند929.931
حق اولاد - دو فرزند1.859.862
حق سنوات روزانه۱۷,۰۰۰
حداقل مزد روزانه۳۰۹,۹۷۷
مجموع دریافتی افراد مجرد10.799.310
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند11.729.241
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند 12.659.486                                           


 

جدول 6 ساله تغییرات حق اولاد کارگران (ارقام به تومان)

سالحق اولاد ۲ فرزندحق اولاد ۱ فرزندحداقل دستمزد روزانه
1391۷۷,۹۴۰۳۸,۹۷۰۱۲,۹۹۰
1392۹۷,۴۲۲۴۸,۷۱۲۱۶,۲۳۷
1393۱۲۱,۷۷۶۶۰,۸۸۸۲۰,۲۹۷
1394۱۴۲,۴۸۵۷۱,۲۴۲۲۳,۴۷۴
1395۱۶۲,۴۳۲۸۱,۲۱۶۲۷,۰۷۲
1396۱۸۵,۹۸۲۹۲,۹۹۱۳۰,۹۹۷


به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کمترین میزان عیدی کارگران در سال ۹۶،   یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و سقف عیدی، دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود.

جدول 6 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

سالحداکثر عیدی (تومان)حداقل عیدی (تومان)حداقل مزد (ریال)
1391۱۱,۶۹۱,۰۰۰۷,۷۹۴,۰۰۰۳ میلیون و ۸۹۷ هزار
1392۱۴,۶۱۳,۷۵۰۹,۷۴۲,۵۰۰۴ میلیون و ۸۷۱ هزارو 250
1393۱,۸۲۶,۰۰۰۱,۲۱۷,۰۰۰۶ میلیون ۸۹ هزار
1394۲,۱۳۷,۲۹۰۱,۴۲۴,۸۶۰۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰
1395۲,۴۳۶,۴۹۲۱,۶۲۴,۳۲۸۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۰
1396۲,۷۹۰,۰۰۰۱,۸۶۰,۰۰۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار